Hieronder kan je het Privacybeleid van de besloten vennootschap ‘Immo-United’, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005, met ondernemingsnummer 0794.874.418 (hierna ‘Immo-United’ of “we”) raadplegen. Het Privacybeleid omschrijft de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en beschermen via de website www.spotto.be.

BV ‘Immo-United’ behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen overeenkomstig artikel 2.2 van de Gebruiksvoorwaarden. Deze versie is van toepassing sedert 15/03/2023.

BV ‘Immo-United’ vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer belangrijk en neemt de nodige voorzorgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of ongeoorloofd gebruik. Met dit Privacybeleid wensen wij van ‘Immo-United’ informatie te verschaffen over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van de uitbating van de “Website”

 1. Definities

Website: De site die beschikbaar is op het webadres www.spotto.be. De “Website” is in eigendom en beheer van de besloten vennootschap ‘Immo-United’, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005, met ondernemingsnummer 0794.874.418.

Persoonsgegevens: Alle gegevens van persoonlijke aard die u aanbelangen, dit wil zeggen alle informatie die toelaat u rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon te identificeren.

Verwerkingsverantwoordelijke: degene die de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee “Persoonsgegevens” worden verwerkt, bepaalt.

 1. Welke gegevens?

In het kader van de uitbating van de “Website” verzamelt en verwerkt ‘Immo-United’ “Persoonsgegevens” van zijn klanten en gebruikers. In dit verband handelt ‘Immo-United’ krachtens de wet als "Verwerkingsverantwoordelijke". Het gaat onder meer om volgende gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, leeftijd, adres, enz.,
 • Elektronische identificatiegegevens zoals een e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, cookies, locatie doch enkel indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend;
 • Bedrijfsgegevens zoals naam, zetel, ondernemingsnummer, contactpersoon en diens functie en contactgegevens, enz.;
 • Gegevens over het onroerend goed dat wordt gepubliceerd zoals adres, locatie van het vastgoed, bepaalde kenmerken van het vastgoed, prijsklasse,
 • Financiële identificatiegegevens zoals creditcardnummer.
 • In welke context worden deze gegevens opgevraagd?

De hogervermelde “Persoonsgegevens” worden onder meer verzameld en verwerkt bij:

 • Het gebruiken van de “Website” en het raadplegen van de vastgoedpublicaties en de informatie op onze “Website”;
 • Het aanmelden of aanmaken van een account op de “Website”;
 • Het invullen van een online contactformulier op de “Website” om met Ons, met één van onze partners of de verantwoordelijke van een vastgoedpublicatie in contact te treden of om zich in te schrijven op een nieuwsbrief;
 • Wanneer u een gebruik maakt van een dienst aangeboden op de “Website” of een bestelling plaatst;
 • Deelnemen aan een event of aan online Enquêtes, peilingen, wedstrijden, enz.;
 • U solliciteert bij ons.
 1. De doeleinden voor verwerking

Wij verzamelen en verwerken uw “Persoonsgegevens” voor de hieronder beschreven doeleinden. We zien erop toe dat de verwerking beperkt is tot die gegevens die noodzakelijke en relevant zijn voor de vastgestelde doeleinden.

 • Naleving van een wettelijke verplichting

In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw “Persoonsgegevens” te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten. In die gevallen geven wij uw persoonsgegevens door om aan onze verplichtingen te voldoen.

 • Contractuele grondslag

Ter uitvoering van contractuele verbintenissen worden “Persoonsgegevens” verwerkt met als doelstelling:

 • opvolging en beheer van dienstverlening;
 • klantenbeheer;
 • beantwoorden van uw vragen wanneer u vrijwillig met ons contact opneemt;
 • evalueren en personaliseren van onze diensten.
 • Toestemming

De gegevens die worden verzameld op basis van uw uitdrukkelijk verklaarde toestemming, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om u te informeren over aanbiedingen/aankondigingen in verband met vastgoed dat voldoet aan uw zoekcriteria;
 • om u te informeren over reacties op de door u geplaatste vastgoedpublicatie;
 • om u in contact te stellen met een verkoper/verhuurder/kandidaat-koper/kandidaat-huurder/partners/vastgoedmakelaars/notarissen/enz.
 • om uw contactgegevens door te spelen aan onze handelspartners, actief in de vastgoedsector in de ruime zin van het woord, zodat zij u kunnen contacteren in verband met producten en diensten die u zouden kunnen interesseren (overdracht aan derden);
 • Om meldingen toe te sturen met gepersonaliseerde inhoud, rekening houdend met uw voorkeuren;
 • Om u commerciële mededelingen en reclame toe te sturen of u te contacteren i.k.v. een nieuwe dienst of product van ‘Immo-United’.
 • Gewettigd belang

Gegevens die worden verzameld op basis van een gewettigd belang van ‘Immo-United’, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • beantwoorden van uw vragen wanneer u vrijwillig met ons contact opneemt;
 • k.v. beveiliging en ter bestrijding van gevallen van fraude of pogingen tot fraude op de “Website”;
 • om statistische analyses op te stellen o.b.v. gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, het zoekgedrag van de gebruikers en om onze producten en diensten te verbeteren;
 • voor promotiedoeleinden (beperkt tot producten en diensten van ‘Immo-United’ en haar partners);
 • Personalisering en optimalisering van onze diensten;
 • Opleidingsdoeleinden waarbij de gegevens anoniem worden gemaakt in de mate van het mogelijke;
 • Analyse van zoekopdrachten m.o.o. personalisatie van onze dienstverlening;
 • Optimalisering van onze diensten en gebruiksgemak van de “Website” voor de gebruikers;
 • Het bijhouden van een lijst van personen die hebben aangegeven niet meer gecontacteerd te willen worden;
 • Beheer en beantwoorden van uw vragen in verband met de toepassing van uw rechten;
 • De vaststelling, de uitoefening, de verdediging en het behoud van onze rechten.
 1. Hoelang worden de gegevens bewaard?

De bewaartermijn van de verzamelde “Persoonsgegevens” hangt af van het type gegevens. In ieder geval is dit nooit langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

 • In het kader van de uitvoering van een overeenkomst bedraagt de bewaartijd niet langer dan jaar na het einde van die overeenkomst;
 • Zolang u bent ingeschreven op de “Website” worden uw “Persoonsgegevens” bewaard. Na desactivatie van uw inschrijving, bewaren we uw “Persoonsgegevens” niet langer dan 6 maanden na desactivatie;

Na het verstrijken van de periode waarin de gegevens worden bewaard, stelt ‘Immo-United’ alles in het werk om te verzekeren dat uw “Persoonsgegevens” wel degelijk worden gewist.

 1. Worden uw “Persoonsgegevens” aan derden meegedeeld?

Bij het nastreven van de hogervermelde doeleinden behoudt ‘Immo-United’ zich het recht voor om uw “Persoonsgegevens” over te maken aan derden, zoals handelspartners, IT-dienstverleners die instaan voor het onderhoud van de “Website”, consultants…

‘Immo-United’ ziet erop toe dat deze derden de bescherming van “Persoonsgegevens” respecteren.

Verder is het mogelijk dat ‘Immo-United’ “Persoonsgegevens” dient vrij te geven op grond van een wettelijke bepaling of ingevolge een gerechtelijke uitspraak of een bevel van een overheidsdienst/toezichthoudende instantie.

 • Uw rechten

 

 • Recht op intrekking van toestemming

U kan te allen tijde uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw “Persoonsgegevens” terug intrekken. Deze herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen uitgevoerd vóór de herroeping van uw goedkeuring.

 

 • Recht op inzage

U heeft recht op inzage in de “Persoonsgegevens” die ‘Immo-United’ over jou verzamelt en verwerkt. Om u een zo volledig mogelijk overzicht te kunnen bezorgen, moet u toelichten tot welke “Persoonsgegevens” u toegang wenst te krijgen. ‘Immo-United’ zal u een zo volledig mogelijk overzicht bezorgen.

 • Recht op verbetering

Mocht blijken dat sommigen van uw “Persoonsgegevens” onjuist zijn, kan u vragen te laten verbeteren of vervolledigen. Dit zal kosteloos rechtgezet worden.

 • Recht op wissen

U hebt het recht te verzoeken dat uw “Persoonsgegevens” worden gewist indien

 • u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking overblijft;
 • de wet ons tot verwijdering verplicht;
 • u succesvol uw recht op verzet heeft uitgeoefend;
 • deze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven omschreven doeleinden of de verwerking onrechtmatig is. U dient er echter rekening mee te houden dat wij een verzoek om verwijdering zullen toetsen aan:
  • onze doorslaggevende belangen of die van een derde, voor zover wettelijk toegestaan;
  • wettelijke of reglementaire verplichtingen of overheids- of gerechtelijke bevelen.
 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw “Persoonsgegevens” te beperken:

 • Als u de juistheid van die gegevens betwist;
 • Als wij uw “Persoonsgegevens” op onwettige wijze verwerken;
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven omschreven doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.
 • Recht van verzet

Behoudens ingeval van dwingende redenen kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw “Persoonsgegevens” door ‘Immo-United’ indien u hiertoe ernstige en gerechtvaardigde redenen heeft.

U hoeft geen redenen op te geven indien u uw recht van verzet wens uit te oefenen m.b.t. gegevens die verzameld worden m.o.o. direct marketing. 

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt eveneens ten alle tijde vragen om kosteloos uw “Persoonsgegevens” te ontvangen in een gestructureerd formaat dat op courante wijze wordt gebruikt en voor een machine leesbaar is, m.n. om die over te maken aan een andere verantwoordelijke voor gegevensverwerking.

 • Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Als u een van de hiervoor beschreven rechten wilt uitoefenen, kan dit door een mail te sturen naar (e-mailadres). Gelieve bij uw schriftelijke aanvraag een legitimatie van uw identiteit te voegen zodat ‘Immo-United’ uw identiteit kan verifiëren.

U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord, en dit ten laatste na één maand. Na deze termijn kunt u uw aanvraag als verworpen beschouwen.

Gaat u niet akkoord met de beslissing van ‘Immo-United’ of heeft u een klacht? Surf
dan naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

 • Beveiligingsmaatregelen

‘Immo-United’ neemt passende maatregelen aangepast aan de risico's die zouden kunnen optreden bij de verwerking en aan de aard van de te beschermen gegevens. Ook worden de nodige voorzorgen genomen om uw “Persoonsgegevens” te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofd gebruik of verspreiding ervan zonder uw toestemming.

 1. Hoe kan u ons contacteren of een klacht indienen?

U kunt met ‘Immo-United’ contact opnemen voor al uw opmerkingen/vragen/klachten:

help@spotto.be

Immo-United BV

Kortrijksesteenweg 1005

9000 Gent – België

Indien u een klacht wenst in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dan kan dit op het volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Persstraat 35

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

Fax. +32 2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Indien u meer info wenst over klachten en de mogelijke manieren om in beroep te gaan, raden wij je aan om volgend adres te raadplegen van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavig beleid valt onder het Belgische recht.

Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavig Beleid is aan het Belgische recht onderworpen en uitsluitend de Gentse rechtbanken zullen bevoegd zijn.