Versie van toepassing sedert 15 maart 2023.

 1. Toepassingsgebied & definities

 

 • Website: De site die beschikbaar is op het webadres https://www.spotto.be . De “Website” is in eigendom en beheer van de besloten vennootschap ‘Immo-United’, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005, met ondernemingsnummer 0794.874.418.
 • Klant: eenieder die in eigen naam en voor eigen rekening via de “Website” een onroerend goed te koop of te huur stelt, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van een derde en die dit voor hoofdzakelijk privédoeleinden doet.
 • Publicatie: iedere online publicatie van een pand op de “Website”.
 • Partner: Iedere andere partij waarmee de BV ‘‘Immo-United’ op duurzame basis samenwerkt voor het verlenen van diensten aangeboden op de “Website”.
 • Dienst: alle functionaliteiten, tools en informatie die op de “Website” worden aangeboden.
 • Verkoopsvoorwaarden: de huidige voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van alle betalende diensten die worden aangeboden op de “Website” door een “Klant”. Het aanbod bevat onder meer de volgende diensten (niet-limitatieve opsomming):
 • Plaatsen van “Publicaties” op de “Website” voor de verkoop of verhuur van onroerende goederen;
 • Het bestellen van diensten bij partners (o.m. keuringen die wettelijk voorgeschreven zijn i.k.v. de verkoop of verhuur van onroerende goederen of de schatting van onroerende goederen).
  • Bij het plaatsen van “Publicatie(s)” of bestellen van diensten zijn tevens de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid, gepubliceerd op de “Website”, van toepassing.

 

 1. Wijzigingen

 

 • De BV ‘‘Immo-United’ behoudt zich het recht voor om de configuratie en de inhoud van de “Website” te wijzigen.
 • De BV ‘‘Immo-United’ heeft het recht om op elk ogenblik het publicatietarief en/of het formaat te wijzigen, teneinde zich te conformeren aan nieuwe wettelijke bepalingen of gewijzigde marktomstandigheden. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de “Website” en zullen onmiddellijk na de bekendmaking ervan van kracht zijn. De BV ‘‘Immo-United’ verbindt zich er tevens toe de “Klant” per e-mail op de hoogte te brengen van elke wijziging van de “Verkoopsvoorwaarden” en hem te berichten dat de wijzigingen door hem als aanvaard worden beschouwd als hij doorgaat met het gebruik van de “Website”.
 • De “Klant” erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden vooraleer de bestelling van een “Publicatie” of “Dienst” wordt geplaatst en betaald.
 • Plaatsen van bestellingen en “Publicaties”

 

 • Wanneer de “Klant” een “Publicatie” of bestelling plaatst via de “Website, zal de “Klant” een bevestiging van de bestelling ontvangen. De overeenkomst komt tot stand zodra de bevestiging werd verzonden.
 • Behoudens ingeval van verlenging of het vroegtijdig verwijderen staat de “Publicatie” 2 maanden online. De “Publicatie” kan na verloop van deze 2 maanden mits betaling eenmalig verlengd worden voor 1 maand.
 • De “Klant” kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren. De “Klant” is gehouden tot betaling van alle “Diensten” die hij via de “Website” bestelt. De “Klant” aanvaardt dat eens de bestelling voor een “Dienst” of “Publicatie” werd geplaatst en betaald via de “Website” hij zich niet kan beroepen op enig herroepingsrecht, noch recht heeft op volledige of gedeeltelijke terugbetaling, zelfs niet wanneer de “Publicatie” vervroegd wordt verwijderd hetzij door de “Klant” zelf of door de BV ‘‘Immo-United’ overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden.
 • De “Publicaties” en “Diensten” worden aangerekend aan het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de plaatsing.
 1. Verplichtingen van de Klant
 • Indien de “Klant” geen eigenaar is van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van de te plaatsen “Publicatie”, dient hij steeds over een uitdrukkelijk geschreven mandaat te beschikken van de eigenaar voor het plaatsen van de “Publicatie”.
 • De “Klant” garandeert dat elke “Publicatie” beantwoordt aan de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van de “Website”, alsook alle toepasselijke wettelijke bepalingen.
 • De “Klant” is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van zijn “Publicatie(s)” en verbindt zich ertoe:
 • hiermee de rechten van derden niet te schaden (o.m. intellectuele eigendomsrechten van derden, eigendomsrechten van buren/mede-eigenaars…);
 • het conformeren aan de wettelijke voorschriften inzake publiciteit voor de verkoop of verhuur van onroerende goederen, alsook
 • de “Publicatie” te voorzien van een zo volledig mogelijke beschrijving, omvattende o.m. foto’s, plannen, beschrijvende teksten, technische, stedenbouwkundige en financiële informatie;
 • onmiddellijk na het publiceren te controleren of de “Publicatie” beantwoordt aan de Gebruiksvoorwaarden en deze Algemene voorwaarden.
 • de “Publicatie” bij te werken ingeval van gewijzigde voorwaarden of beschikbaarheid. Ingeval het goed verhuurd of verkocht is, dit als dusdanig te vermelden in de “Publicatie” of deze te verwijderen.
  • De BV ‘‘Immo-United’ houdt zich het recht voor om op elk moment en zonder compensatie enige “Publicatie” te verwijderen of te wijzigen die:
 • Niet voldoen aan de bepalingen van dit artikel 4 of meer algemeen niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden;
 • Vals of misleidend is;
 • Betrekking heeft op een pand dat reeds verkocht of verhuurd is of waarvoor de “Klant” niet gemachtigd is om te adverteren.
  • Inhoudelijk materiaal vereist voor de “Publicatie” moet correct en tijdig worden aangeleverd door de “Klant”. In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van laattijdige aanlevering van inhoud door de “Klant” aanleiding geven tot prijsvermindering of compensatie onder welke vorm ook.
 1. Verplichtingen van BV ‘‘Immo-United’

 

 • De BV ‘‘Immo-United’ streeft ernaar alle “Publicaties” en bijwerking van informatie met betrekking tot de “Publicaties”, die door de “Klant”” worden geplaatst via de “Website”, te verwerken binnen de 24 uur.
 • De BV ‘Immo-United’ gaat vervolgens over tot het online plaatsen van de “Publicatie(s)” of het bijwerken van de informatie van de “Publicatie(s)”.
 1. Intellectueel Eigendomsrecht
 • De “Klant” garandeert over de nodige rechten te beschikken of toestemming van de houders van deze rechten teneinde de “Publicatie” te plaatsen, met inbegrip van eventuele auteursrechten en naburige rechten m.b.t. de grafische en andere van de “Publicatie”.
 • De “Klant” verleent aan BV ‘‘Immo-United’ voor de duurtijd van de “Publicatie” alle rechten op reproductie en communicatie aan het publiek, betreffende de informatie en de elementen die werden overgemaakt door de “Klant”, met inbegrip van:
 • het recht deze openbaar te maken en te publiceren via eender welke communicatietechniek;
 • het recht het door de “Klant” overgemaakte inhoudelijke materiaal, zoals o.a. de foto’s, aan te passen en te wijzigen m.o.o. een “Publicatie” van optimale kwaliteit op de “Website”;
 • het recht om de (inhoud) van de “Publicatie” te wijzigen doch enkel voor zover dit nodig zou zijn m.o.o. het geschikt maken van (de inhoud van) de “Publicaties” en de weergave ervan op de verschillende formats van de “Website” (o.m. mobiele website, applicaties…);
 • het recht om de naam en contactgegevens van de “Klant” te vermelden in de “Publicatie” op de “Website”.
 • Verantwoordelijkheden van de “Klant”
 • De “Klant” erkent dat hij volledig aansprakelijk is voor de inhoud van de “Publicatie” en garandeert de BV ‘‘Immo-United’ de vrije uitoefening van de rechten die hem zijn toegekend.
 • De “Klant” aanvaardt volledige verantwoordelijk voor de inhoud van de “Publicatie” en vrijwaart de BV ‘‘Immo-United’ voor iedere klacht of vordering van derden voor eventuele schade die die derde zou geleden hebben ten gevolge van (de inhoud) van de geplaatste “Publicatie”. De “Klant” zal de BV ‘‘Immo-United’ schadeloos stellen ten belope van de bedragen die de BV ‘‘Immo-United’ verschuldigd zou zijn aan deze derden (met inbegrip van alle administratieve kosten, kosten voor erelonen van advocaten en procedurekosten).
 • Betalingsvoorwaarden

De “Publicatie” is vooraf betaalbaar en wordt online betaald. Hierdoor aanvaardt de “Klant” dat er geen herroepingsrecht van toepassing is.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

 

 • Alle verplichtingen van de BV ‘‘Immo-United’ die voortvloeien uit dit Contract zijn middelenverbintenissen.
 • Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van BV ‘‘Immo-United’ en de eraan verbonden ondernemingen (in de zin van artikel 1.20 van het Belgisch Wetboek vennootschappen en verenigingen) beperkt tot:
 • maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 • directe schade, de BV ‘‘Immo-United’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  • De BV ‘‘Immo-United’ en de eraan verbonden ondernemingen (in de zin van artikel 1.20 van het Belgisch Wetboek vennootschappen en verenigingen) kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen, opschortingen of annuleringen van contractuele verplichtingen, te wijten aan gebeurtenissen waarover BV ‘‘Immo-United’ geen controle heeft of ingevolge overmacht. Voor de toepassing van dit Contract wordt onder overmacht begrepen: volledige of gedeeltelijke stakingen, lock-out, blokkering van de transportmiddelen, aardbevingen, brand, storm, overstromingen, waterschade, computerpanne of netwerkpanne, met inbegrip van het internetnetwerk; blokkering van de telecommunicatie en alle gevallen die gewoonlijk als dusdanig door rechtspraak/rechtsleer worden erkend als zijnde gevallen van overmacht.
  • De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval van fraude of grove of opzettelijke nalatigheid vanwege de BV ‘Immo-United’ of die van haar aangestelden.
 1. Vertrouwelijkheidsbeding

Uitgezonderd de gevallen waarin de wet het vereist of wanneer de bedoelde informatie behoort tot het publieke domein, verbindt de “Klant” zich ertoe geen enkele informatie die hij van de BV ‘‘Immo-United’ en/of van een van de eraan verbonden ondernemingen (in de zin van de bepalingen van artikel 1.20 van het Belgische Wetboek vennootschappen en verenigingen), of met betrekking tot zijn (hun) activiteiten heeft verkregen, aan derden te onthullen, zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de BV ‘‘Immo-United’. Deze verplichting van vertrouwelijkheid bestaat voor de “Klant” vanaf de eerste dag van de samenwerking en voor een periode van twee (2) jaar volgend op het plaatsen van de laatste “Publicatie”.

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 • In het kader van de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) maken volgende verplichtingen integraal deel uit van deze overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van dit artikel 13 en de andere artikelen van dit Contract heeft artikel 13 voorrang.
 • Overdracht van persoonsgegevens van de “Klant” aan BV ‘‘Immo-United’: De “Klant” garandeert over een geldige rechtsgrond te beschikken bij overdracht van persoonsgegevens aan de BV ‘‘Immo-United’.
 • Overdracht van persoonsgegevens door BV ‘‘Immo-United’ aan de “Klant”: In het kader van de dienstenovereenkomst tussen BV ‘‘Immo-United’ en de “Klant” kan de BV ‘‘Immo-United’ persoonsgegevens van derden overdragen aan de “Klant” wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening (bijvoorbeeld opdat de “Klant” kan antwoorden op een vraag tot informatie van een gebruiker of bezoeker van de “Website” over het gepubliceerd onroerend goed). Wanneer de persoonsgegevens worden overgedragen aan de “Klant”, is deze verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en mag hij de gegevens enkel gebruiken voor het doel of de doeleinden waarvoor de BV ‘‘Immo-United’ hem de gegevens heeft doorgegeven. Elk later gebruik dat niet compatibel is met het initiële doel is strikt verboden;
 • Diversen

 

 • De “Klanten” die een vraag en/of klacht hebben met betrekking tot de “Diensten” van de BV ‘‘Immo-United’ kunnen contact opnemen met onze klantendienst via: help@spotto.be.
 • De “Klant” zal zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit onderhavig contract noch volledig, noch gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de BV ‘‘Immo-United’. De “Klant” blijft hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit dit contract.
 • Tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling moet elke betekening aan elk van de partijen, om geldig te zijn, via aangetekend schrijven per post met ontvangstbevestiging gebeuren en/ of per e-mail.
 • De mogelijke onwettigheid of nietigheid van (een deel van) een artikel, een paragraaf of een bepaling zal niet leiden tot de ongeldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de “Klant” aanvaardt dat BV ‘‘Immo-United’ deze bepaling zal vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling komt.
 • Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd voor alle betwistingen die voortvloeien uit het gebruik van de “Website”. In verband met geschillen zal de BV ‘‘Immo-United’ de vordering kunnen inleiden bij de rechtbanken van Gent of van de woonplaats van de “Klant”.