Versie van toepassing sedert 15/03/2023.

 1. Definities

Website: De site die beschikbaar is op het webadres www.spotto.be. De “Website” is in eigendom en beheer van de besloten vennootschap ‘Immo-United’, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005, met ondernemingsnummer 0794.874.418.

Gebruiker: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Website bezoekt en de inhoud ervan raadpleegt, die al dan niet een gebruikersprofiel aanmaakt, gebruik maakt van gelijk welke functionaliteit of Dienst die wordt aangeboden op de “Website”

Publicatie: iedere online publicatie van een onroerend goed op de “Website”.

Plaatser van de publicatie: Eenieder (vastgoedmakelaar, notaris, vastgoedpromotor, particulier…) die een publicatie voor de verkoop of verhuur van een onroerend goed op de “Website” van de BV ‘Immo-United’ plaatst”.

Dienst: alle functionaliteiten, tools en informatie die op de “Website” worden aangeboden.

 1. Algemeen

 

 • Het loutere gebruik en/of bezoek van de “Website” houdt in dat de “Gebruiker” de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de “Website” en van de diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt.
 • De BV ‘Immo-United’ behoudt zich het recht voor om haar voorwaarden[1] op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de “Gebruikers”. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de “Website” en zullen onmiddellijk na de bekendmaking ervan van kracht zijn. Het verdere gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden. Het is de “Gebruiker” dan ook aangeraden regelmatig de laatste versie van de huidige voorwaarden te consulteren.
 • Als verlener van een digitale dienst treedt de BV ‘Immo-United’ niet op als bemiddelaar of vertegenwoordiger van de “Plaatser van de publicatie”.
 • Gebruik van en toegang tot de “Website”

 

 • De op de “Website” aangeboden diensten zijn voorbehouden aan personen die handelingsbekwaam zijn. Minderjarigen kunnen de aangeboden diensten niet gebruiken.
 • Voor toegang tot, of gebruik van bepaalde diensten aangeboden op de “Website” moet de “Gebruiker” zich mogelijk registreren door het aanmaken van een account. De “Gebruiker” die bepaalde persoonsgegevens meedeelt, garandeert dat deze juist en volledig zijn.
  Bij het verstrekken van onjuiste gegevens heeft de BV ‘Immo-United’ het recht om het account van de “Gebruiker” op te schorten of te beëindigen, of de toegang tot de “Website” of tot de op de “Website” aangeboden diensten te weigeren.
 • De ‘Gebruiker’ van de website verkrijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar en op elk ogenblik zonder enige reden herroepbaar gebruiksrecht om de inhoud van de website te raadplegen en dit alleen voor persoonlijk gebruik. Bovendien is het de “Gebruiker”, die overigens geen toestemming hiertoe aan anderen mag geven, verboden om:
 • de “Website” of de inhoud ervan te kopiëren, wijzigen, te reproduceren of te verspreiden, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk;
 • afgeleide werken te maken die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op bepaalde bestanddelen van de “Website”;
 • reverse engineering toe te passen op het ontwerp of de assemblage of op gelijk welke andere wijze te proberen de broncode van de “Website”, of een deel ervan, te achterhalen;
 • behoudens mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming, een hypertekstkoppeling van of naar de “Website” te creëren;
 • enig recht op de “Website” en/of de inhoud ervan over te dragen of in sub-licentie te geven.
 • De inhoud te gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • De “Gebruiker” is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn logingegevens en zal deze niet met derden delen. De “Gebruiker” moet de BV ‘Immo-United’ onmiddellijk verwittigen indien hij het vermoeden heeft dat zijn logingegevens misbruikt worden via een e-mail naar [e-mailadres].
  • De BV ‘Immo-United’ behoudt zich het recht voor om eenzijdig de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te verbieden aan eenieder die:
 • deze de gebruiksvoorwaarden niet naleeft;
 • die valse, onwettelijke of misleidende “Publicaties” plaatst;
 • persoonlijke gegevens waartoe hij toegang heeft via de “Website” gebruikt om betalende diensten aan te bieden of andere internetgebruikers ongevraagde communicatie (spam) te versturen;
 • een inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van de BV ‘Y’ of van derden;

De BV ‘Immo-United’ behoudt zich tevens het recht om deze personen juridisch te vervolgen.

 1. Plaatsen van “Publicaties”

 

 • De “Plaatser van een publicatie” staat in voor de juistheid en duidelijkheid van de door hem geplaatste “Publicaties” (met inbegrip van de beschrijving van het te koop of te huur gestelde pand en de verkoop- en verhuurvoorwaarden).
 • De BV ‘Immo-United’ houdt zich het recht voor om op elk moment en zonder compensatie enige “Publicatie” te verwijderen die:
 • Vals of misleidend is;
 • Betrekking heeft op een pand dat reeds verkocht of verhuurd is of waarvoor de “Gebruiker” niet gemachtigd is om te adverteren;
 • in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden;
 • Melding maakt van een andere internetsite.
  • De BV ‘Immo-United’ behoudt zich het recht voor om de “Publicaties” te wijzigen doch enkel voor zover dit nodig zou zijn m.o.o. het geschikt maken van (de inhoud van) de “Publicatie” en de weergave ervan op de verschillende formats van de “Website” (o.m. mobiele website, applicaties…).
  • De “Plaatser van een publicatie” aanvaardt dat eens de bestelling voor een “Publicatie” werd geplaatst en betaald hij zich niet kan beroepen op enig herroepingsrecht, noch recht heeft op volledige of gedeeltelijke terugbetaling, zelfs niet wanneer het vervroegd wordt verwijderd hetzij door de “Plaatser van een publicatie” zelf hetzij door de BV ‘Immo-United’ overeenkomstig de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
 1. Inhoud van de “Publicatie”

 

 • De “Plaatser van een publicatie” is alleen verantwoordelijk voor de inhoud (tekst, foto's, video's, gegevens…) van de door hem op de “Website” geplaatste “Publicaties”. De BV ‘Immo-United’ heeft geen inspraak wat betreft de inhoud van de “Publicaties” die door “Plaatser van een publicatie” op de “Website” worden geplaatst en kan in dat verband niet verantwoordelijk worden gesteld.
 • De “Plaatser van een publicatie” moet erop toezien dat de inhoud van de “Publicatie” niet strijdig is met de intellectuele eigendom van derden, noch met de moraal en goede zeden. Dienaangaande vrijwaart de “Plaatser van een publicatie” de BV ‘Immo-United’ voor iedere klacht of vordering van derden voor eventuele schade die die derde zou geleden hebben ten gevolge van (de inhoud) van de geplaatste “Publicatie”.
 • De ‘Plaatser van een publicatie verleent aan de BV ‘Immo-United’ een gratis, overdraagbaar en niet-exclusief recht om de geplaatste inhoud te gebruiken, publiceren en reproduceren.
 • De “Website” kan hyperlinks bevatten naar externe inhoud of websites, beheerd door derden. De BV ‘Immo-United’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit of betrouwbaarheid van deze websites, noch controleert of garandeert ze dat die externe websites de toepasselijke wetgeving en reglementering naleeft i.k.v. hun dienstverlening. De “Gebruiker” is zelf verantwoordelijk voor het activeren van deze hyperlinks en het gebruik dat hij maakt van deze externe websites en hun inhoud.
 1. Intellectuele eigendom

 

 • De volledige “Website”, zowel naar inhoud als naar vormgeving en onder meer omvattende: de teksten, lay-out, concept, grafische voorstellingen, logo’s, afbeeldingen, foto’s, pictogrammen, geluiden, merken…, is de intellectuele eigendom van de BV ‘Immo-United’ en is onderworpen aan en beschermd door de wetgeving op intellectuele eigendom en naburige rechten.
 • Behoudens mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BV ‘Immo-United’ is het voor de ‘Gebruiker’ verboden om de “Website” in zijn geheel of één van de beschermde bestanddelen ervan te kopiëren, aanpassen, wijzigen of gebruiken.
 • Een kopie of reproductie van de inhoud van de “Website” is enkel toegestaan voor uitsluitend persoonlijk gebruik door de “Gebruiker” mits de inhoud niet wordt gewijzigd.
 • Aansprakelijkheid
 • De BV ‘Immo-United’ streeft ernaar om betrouwbare, nauwkeurige en actuele “Publicaties” weer te geven. De BV ‘Immo-United’ kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de “Publicatie”, noch ingeval het gepubliceerde pand niet meer beschikbaar zou zijn. De “Publicatie” kan niet beschouwd worden als een bindend aanbod. Het is altijd aangeraden de “Plaatser van de publicatie” te contacteren om de gepubliceerde informatie en beschikbaarheid van het pand te verifiëren.
 • De BV ‘Immo-United’ levert inspanningen om de bugs, virussen, Trojaanse paarden, spyware en andere kwaadaardige of niet goedgekeurde software te weren van de “Website” en de bestanden die men er kan downloaden. Dit is evenwel een middelenverbintenis en de BV ‘Immo-United’ kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien voor de “Gebruiker”. Het wordt de “Gebruiker” te alle tijde aangeraden om zijn toestel te beschermen met firewalls, antivirusprogramma’s en/of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's.
 • Hoewel de BV ‘Immo-United’ een beschikbaarheid van 24 uur per dag, 7 dagen per week nastreeft, behoudt ze zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan haar “Gebruikers” de toegang tot de “Website” te onderbreken om technische of andere redenen. De beschikbaarheid omvat niet de periodes die nodig zijn voor systeemonderhoud en andere technische onderbrekingen, op voorwaarde dat deze onderbrekingen van redelijke duur zijn, alsook onderbrekingen te wijten aan overmacht of elke andere oorzaak die dwingend is voor de BV ‘Immo-United’.
 • De informatie die wordt verschaft via bijdragen en artikelen op de “Website” heeft louter informatieve waarde en kan in geen geval als sluitende professionele adviesverlening worden beschouwd. Het wordt de “Gebruikers” aangeraden een juridisch beroepsbeoefenaar of een beroepsbeoefenaar erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars te raadplegen.
 • De op de “Websites” ter beschikking gestelde tools (o.m. voor de simulatie van financiële aspecten zoals de berekening van de aankoopkosten of simulatie van de leen- en terugbetaalcapaciteit) worden ter indicatieve titel aangeboden. De BV ‘Immo-United’ kan de juistheid van deze simulaties niet garanderen en kan dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid dragen. Voor een nauwkeurige berekening is het de “Gebruiker” aangeraden een financiële instelling of een notaris te raadplegen.
 • Overmacht

 

 • De BV ‘Immo-United’ kan niet aansprakelijk worden gesteld, contractueel noch buitencontractueel, in geval van niet-uitvoering, tijdelijk of definitief, van haar verplichtingen of dienstverlening indien deze niet-uitvoering het gevolg is van een geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen.
 • Met name de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen:

(1) het verlies of de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het IT-systeem van de BV ‘Immo-United’ of van haar databank, indien één of meer van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de BV ‘Immo-United’ kan worden toegerekend en niet is aangetoond dat de BV ‘Immo-United’ heeft nagelaten redelijke maatregelen te treffen om één of meer van deze gebeurtenissen te voorkomen;

(2) rampen zoals aardbevingen, branden, overstromingen, epidemieën, lockdowns, oorlogsdaad of terrorisme;

(3) al dan niet gemelde stakingen;

(4) uitsluitingen,

(5) blokkades;

(6) opstanden en rellen,

(7) onderbreking of uitvallen van nutsvoorzieningen zoals, energie, internet of het gegevensopslagsysteem, het telecommunicatienetwerk, een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of met het telecommunicatienetwerk waarvan de BV ‘Immo-United’ afhankelijk is;

(8) een feit of beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt of

(9) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de BV ‘Immo-United’.

 1. Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak

 

 • De mogelijke onwettigheid of nietigheid van (een deel van) een artikel, een paragraaf of een bepaling zal niet leiden tot de ongeldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat BV ‘Immo-United’ deze bepaling zal vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling komt.
 • Indien door onvoorzienbare omstandigheden die de BV ‘Immo-United’ niet kunnen worden toegerekend de uitvoering van haar contractuele verplichtingen niet kan worden voortgezet of dat op ernstige wijze bemoeilijkt of verzwaard worden en waarbij het contractueel evenwicht ernstig verstoord wordt, verbinden de BV ‘Immo-United’ en de “Gebruiker” zich ertoe te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn om het evenwicht te herstellen.
 • Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van het platform is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de Gentse rechtbanken bevoegd.
 • “Gebruikers” die een vraag en/of klacht hebben met betrekking tot de diensten van de BV ‘Immo-United’ kunnen contact opnemen met ons via: help@spotto.be.

[1] Hieronder valt: deze Gebruiksvoorwaarden, de Verkoopsvoorwaarden, haar Privacy-beleid en haar Cookies-beleid.